Το ποσό εγγραφής και ετήσιας συνδρομής είναι 10€.

Ο ΙΒΑΝ του λογαριασμού στην τράπεζα Πειραιώς είναι GR8301710340006034142535711 όπου στην αιτιολογία θα αναγράφεται απαραιτήτως το ονοματεπώνυμο του μέλους.

    ΚΑΤΟΙΚΙΑ


    Εναλλακτικά η αίτηση συμπληρώνεται ιδιοχείρως, υπογράφεται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο email: info@skoindaf.gr συνοδευόμενο από μια φωτογραφία και αντίγραφο σύμβασης εργασίας.